Bokningsregler

1). Definitioner
Här avses med beställare den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget. Ett arrangemang föreligger då detta innehåller aktivitet,kurs, boende, eller resor. Beställningen skall skriftligen bekräftas av Helags Husky.

Om inte särskilda bestämmelser avtalas gäller dessa regler som bör bifogas bekräftelsen.

2). Uppgifter från beställaren
Vårt kontrakt gäller när bokningen skickas. Om beställaren vill ha specialarrangemang under aktiviteten bör överenskommelse härom träffas senast fyra veckor före aktivitetens början. Vid aktiviteter som innehåller förtäring bör beställaren delge Helags Husky eventuell specialkost motsvarande.

3). Avbeställning
Vid avbeställning senare än 4 veckor före aktiviteten skall beställaren till fullo ersätta Helags Husky det avtalade priset.

Vid avbeställning senare än 8 veckor före aktiviteten skall beställaren till 50 % ersätta Helags Husky det avtalade priset.

 

Vid avbeställning senare än 12 veckor före aktiviteten skall beställaren till 25 % ersätta Helags Husky det avtalade priset.

Allt dock i den mån aktiviteten inte kunnat återsäljas.

4). Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Kunden måste betala senast 14 dagar efter bokningen.
Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att avbryta bokningen.

5.) Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Helags Husky kontroll berättigar Helags Husky att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.